کدنامتعداد در بستهوزن
P10پريفرم 24 -7260024
P11پريفرم 34-7250034
P12پريفرم54-8035054
P13پريفرم 71-8830071
P14پريفرم 51-8835051
P15پريفرم 42-7250042
P16پريفرم 27-7260027
P17پريفرم 21-7260021
P18پريفرم 20 -3285020
P19پريفرم 95 -12020095
P20پريفرم 125 -120150125
P21پريفرم 285 -15070285
P22پريفرم 19 -28019
P23پريفرم 22 -28022
P24پريفرم 27 -28027
P25پريفرم 31 -28031
P26پريفرم 18 -6460018
P27پريفرم 15 -28015
P28پریفرم 720 -5530720
P29پریفرم 680 -5530680
P30پريفرم 41 -28041
P31پريفرم 71 -45071
P32پريفرم 300 -550300
P33پريفرم 44 -8835044
P34پریفرم 105-450105
P35پريفرم60 -8835060
P36پريفرم430-7240430
P38پريفرم85-8825085
P39پريفرم380-7245380
P40پريفرم240-1200240
P41پريفرم56-28056
P42پريفرم52-28052
P43پريفرم 65-45065
P44پريفرم 14-28014
P45پريفرم 45-28045
P46پريفرم 38-8835038
P47پريفرم 17-28017
P48پريفرم 13-28013
PM1پريفرم 480-7230480
PM2پريفرم 268-12030270